Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Προκήρηξη εξετάσεων απόκτησης πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Β περιόδου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 20Αυγούστου 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 222964/15837
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ταχ. Διεύθυνση : Συντριάδα ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Κώδικας : 27100
FAX : 2621363116
Πληροφορίες : Θεόδωρος Τσίπας
Τηλέφωνο : 2621363103
e-mail : dme@ilia.pde.gov.gr
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θ Ε Μ Α : Προκήρυξη εξετάσεων για την  απόκτηση  πτυχίου
Ραδιοερασιτέχνη Β ΄  περιόδου  2013
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
3. Την υπ' αριθμ. 46176/935/13 (ΦΕΚ 463 Β/26-2-2013) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ. 52137/618/11 (ΦΕΚ 1285 Β/16-6-2011) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του τομέα Μεταφορών – Επικοινωνιών στους
Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής στους
Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1244/72 (ΦΕΚ 181 Α΄/16-10-1972) και του Π.Δ. 271/76 (ΦΕΚ 102
Α΄/30-4-1976) «Περί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου και
ειδικών Ραδιοδικτύων».
6. Την υπ' αριθμ. 68000/763/09-12-2002 (ΦΕΚ 1579 Β΄/18-12-2002) απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών & Επικοινωνιών «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».
7. Το με αρ. πρωτ. 1153/62/21-01-2003 έγγραφο του ΥΠ.Μ.Ε. Δ/νσης Διαχείρισης & Ελέγχου
Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων.
8. Την υπ' αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β΄/2-9-2011) απόφαση του Υπουργού
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών
ασυρμάτου».
9. Την υπ' αριθμ. 16046/425/Φ310/2-3-2010 (ΑΔΑ:Β4ΩΡ1-0Ρ8) εγκύκλιο του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
10. Την υπ' αριθμ 146295/9069/13-6-12 (ΑΔΑ: Β4Λ07Λ6-Κ4Ε) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη
Ηλείας «Περί συγκρότησης της εξεταστικής επιτροπής Ραδιοερασιτεχνών».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Προκηρύσσουμε τις εξετάσεις της Β΄ περιόδου 2013 για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη.
2. Οι εξετάσεις θα γίνουν στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας (Συντριάδα, Πύργος) την Δευτέρα 30-9-2013 και ώρα 17.00.
3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση με
πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μέχρι και την Δευτέρα 23-9-2013.
4. Η εξέταση θα γίνει χρήση Η/Υ σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 38200/1136/11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β΄/2-9-2011) απόφαση του
Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.
5. Οι υποψήφιοι για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην
επιτροπή την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων
ταυτότητάς τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία
τις ώρες 08:30-13:00 καθημερινά ή στο τηλέφωνο 26213-63103 και 26213-63104.
Ο
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου